Regulamin

Rum Love Festiwal > Regulamin

REGULAMIN

UCZESTNICTWA ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU NA RUM LOVE FESTIWAL vol.4
ODBYWAJĄCY SIĘ WE WROCŁAWIU W DNIACH 5-6 CZERWCA 2020 r.

obowiązujący od 31 stycznia 2019 r.

§1. DEFINICJE

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne  znaczenie:

 1. Organizator – spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony, będąca organizatorem wydarzenia i prowadząca dystrybucję Biletów wstępu na Rum Love Festiwal za pośrednictwem Serwisu,
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną https://rumlovefestiwal.com/
 3. System – należący do Organizatora elektroniczny system sprzedaży Biletów na Rum Love Festiwal realizowany przez Organizatora, umożliwiający rezerwację, zamawianie, sprzedaż i odbiór biletów.
 4. Rum Love Festiwal/Festiwal – odbywające się w dniach 5-6 czerwca 2020 r. wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji
  i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli producentów, tradycji rumu i kultury ich państw.
 5. Bilet – potwierdzenie zawarcia umowy przez Kupującego z Organizatorem na podstawie której Kupujący nabywa prawo do udziału w Rum Love Festiwal organizowanym przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Bilet wydrukowany przez Kupującego we własnym zakresie wyposażony jest w niepowtarzalny kod kreskowy.
 6. Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu Rum Love Festiwal, i która nie może być zdjęta do końca uczestniczenia w Rum Love Festiwal pod rygorem odmowy wstępu oraz degustacji,
 7. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany dla Gościa jednorazowo przy wejściu na Festiwal i przy kontroli Biletów.
 8. Żeton – oficjalny środek płatniczy Festiwalu wydawany przez Organizatora, przy czym 1 żeton stanowi odpowiednio równowartość 5 PLN bądź 10 PLN.
 9. Dowód Zakupu – Bilet lub opaska na nadgarstek potwierdzająca zakup Biletu i prawo do uczestniczenia w Rum Love Festiwal,
 10. Kwota należności – jest to całkowita kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Kupującego,
 11. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Rum Love Festiwal vol.4, tj. CZASOPRZESTRZEŃ (ZAJEZDNIA DĄBIE) we Wrocławiu, przy ulicy Tramwajowej 1/3, 51-621 Wrocław,
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 13. Gość – osoba fizyczna pełnoletnia legitymująca się Biletem wymienianym na opaskę przy wejściu na teren festiwalu.
 14. Nabywca/Kupujący – każdy Użytkownik, która korzysta z Serwisu i nabywa Bilet na Rum Love Festiwal realizowany przez Organizatora zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,
 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 1. Master Class – dedykowane warsztaty i wykłady tematyczne dla Gości Festiwalu przedstawiające m.in. tradycję produkcji rumu oraz kultury i dziedzictwa poszczególnych państw.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów przez Serwis oraz podstawowych zasad uczestnictwa w Rum Love Festiwal.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący korzystający z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz postanowienia Polityki Prywatności. Kupujący nie będący Gościem jest obowiązany zapoznać Gości z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności za Bilet na rachunku bankowym Organizatora i dostarczenia Biletu drogą elektroniczną.
 6. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz faktura VAT lub paragon za Bilet przesłana na adres korespondencyjny Użytkownika.
 7. Zgodnie z art. 15 i art. 46 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z dnia 2007r. nr 70, poz.473) Osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18 alkohol nie będzie sprzedawany.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania z Serwisu;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznego nabycia Biletów dostępnych w ramach Serwisu;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu;
  5. zasady uczestnictwa w festiwalu Rum Love Festiwal.
 9. W celu korzystania z Serwisu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 10. Korzystanie z Systemu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Użytkownik powinien zapewnić co najmniej:
  1. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenie z globalną siecią Internet,
  3. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,
 11. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Biletów z Serwisu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
 12. Każdy Bilet posiada niepowtarzalny kod kreskowy QR. Skaner na bramce Obiektu przy wejściu na Rum Love Festiwal może zczytać dany Bilet tylko jeden raz.
 13. Zakazuje się przerabiana i kopiowania Biletów.
 14. Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na Obiekt zostanie wpuszczona tylko pierwsza osoba posiadająca Bilet o danym kodzie kreskowym.
 15. Wykorzystując Bilet Kupujący/Użytkownik/Gość akceptuje regulamin Obiektu oraz zasady obowiązujące na Obiekcie, gdzie odbywa się Rum Love Festiwal, na który zakupił Bilet.
 16. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa Festiwalu, w trakcie jego trwania Organizator lub osoby upoważnione przez Organizatora są uprawnione do badania Gości Festiwalu alkomatem szczególnie w przypadkach powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu trzeźwości danej osoby.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania Serwisu jest rejestracja w jego ramach w momencie chęci dokonania zakupu Biletu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia na Bilet wstępu na Rum Love Festiwal.
 3. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego lub Gościa Organizator wymaga podania numeru PESEL. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 5. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się w Serwisie i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących lub Gości oraz dla Organizatora;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż Biletów prowadzi Organizator.
 2. Warunkiem zakupu Biletu jest rejestracja w Serwisie.
 3. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu:
 • należy wejść w Serwisie na zakładkę „Bilety”, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość wyboru Biletów spośród trzech kategorii cenowych,
 • należy wprowadzić dane zgodnie z formularzem danych osobowych;
 • należy zapoznać się z Regulaminem, polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Biletu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;
 • w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po zamówieniu.
 1. Ceny Biletów oferowanych przez Organizatora są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.
 2. Opłaty za zakupione przez Serwis Bilety można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji bądź przelewem bankowym.
 3. Po dokonaniu płatności Kupujący winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego.
 4. Osoba, która dokonała zakupu Biletu po zaksięgowaniu wpłaty i potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Organizatora drukuje Bilet z indywidualnym kodem kreskowym QR, który będzie upoważniał do wejścia na Rum Love Festiwal lub okazuje go na wejściu na teren Rum Love Festiwal na urządzeniu mobilnym. W przypadku zakupu większej ilości Biletów, każdy Bilet musi być wydrukowany oddzielnie.
 5. Organizator nie drukuje Biletów.
 6. W sprzedaży są trzy rodzaje biletów:
 • Bilet jednodniowy w cenie 90 zł – możliwość udziału w jednym dowolnie wybranym darmowym Master Class. Zapisy: masterclass@rumlovefestiwal.com
 • Bilet dwudniowy w cenie 130 zl  – możliwość udziału w 2 dowolnie wybranych darmowych Master Class (po jednym w każdym dniu)
 • Bilety VIP w cenie 350 zł – możliwość udziału w 3 dowolnie wybranych darmowych Master Class. Zapisy: masterclass@rumlovefestiwal.com
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów.
 2. Bilety na Rum Love Festiwal dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej i są możliwe do nabycia za pośrednictwem Serwisu. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona.
 3. Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego.
 4. Do zakupu biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska i numeru PESEL (wymóg wieku).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności za Bilet na rachunku bankowym Organizatora i dostarczenia Biletu drogą elektroniczną.
 6. Opaski pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Gościa w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.
 7. Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Gościa.
 8. Każdy Gość w ramach swojego Biletu otrzymuje tylko jedną Opaska. Opaska otrzymana przy wejściu na Rum Love Festiwal nie może być zdjęta przez Gościa ani nikomu przekazana.
 9. Przy zakupie Biletów przez Serwis, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 10. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 11. Płatności za bilety obsługiwane są przez Tpay Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay
 13. W przypadku zakupu Biletu przez Serwis faktura VAT lub paragon zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zakupu Biletu. Wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisu. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi paragon bądź faktura VAT w przypadku zakupu Biletu a w przypadku zakupu e-Biletu faktura VAT lub paragon przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.
 14. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 15. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z numerem NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.
 16. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.
 17. Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia o godzinie 23:59.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Serwis w każdej chwili, w przypadku wyczerpania ilości dostępnych Biletów, bądź bez podawania przyczyn.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 20. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
 21. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5. UCZESTNICTWO W RUM LOVE FESTIWAL ORAZ ZASADY DEGUSTACJI

 1. W Rum Love Festiwal uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 2. Wstęp na Festiwal, możliwy jest na podstawie okazanego Biletu elektronicznego wyposażonego w niepowtarzalny kod kreskowy.
 3. Ostatnie wejście na Festiwal jest 30 minut przed zamknięciem Festiwalu każdego dnia.
 4. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Rum Love Festiwal. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
 5. Opaska, Kieliszek Degustacyjny i Żetony uprawniają do degustacji rumu udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.
 6. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik rumu zostanie wydany za odrębne żetony, dostępne w sprzedaży na miejscu w czasie Rum Love Festiwal.
 7. Organizatorzy Festiwalu popierają odpowiedzialne spożywanie alkoholu i doradzają Uczestnikom, aby cieszyli się klimatem wydarzenia oraz konsumowali alkohol z umiarem.
 8. Zachęcamy, aby Goście jedli przed i w czasie wydarzenia.
 9. Rekomendujemy, aby goście pili dużo wody pomiędzy kolejnymi degustacjami alkoholu oraz robili regularne przerwy w trakcie degustacji.
 10. Festiwal jest wydarzeniem poświęconym degustowaniu trunków, a spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach podczas Festiwalu nie będzie tolerowane.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren, na którym odbywa się Festiwal własnego alkoholu, napojów, jedzenia, środków odurzających, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie, na którym odbywa się
 12. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal wszystkich Uczestników obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla osób palących;
 • spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
 • prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • używania otwartego ognia;
 • 
posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami 
palnymi, również typu turystycznego;
 • zakłócania porządku.
 1. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu w czasie jego trwania obowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Uczestnik Festiwalu pomimo wydawanych poleceń przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione zakłóca porządek Festiwalu, Organizator ma prawo takiego Uczestnika wyprowadzić z terenu, na którym odbywa się Festiwal, bez prawa do zwrotu opłaty za Bilet.
 2. Zapisy Gości na poszczególne Master Classy odbywać się będą za pośrednictwem e-maila: masterclass@rumlovefestiwal.com
 3. Każdy Gość ma prawo do zapisu na wybrane Master Classy, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 9 pkt 3) niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, że niektóre z Master Classów mogą być dodatkowo płatne.

§6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW.

 1. Organizator jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@rumlovefestiwal.com; Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Biletu wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) na adres siedziby Organizatora.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
 • Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu
 • Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

§7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora., bądź w drodze elektronicznej na adres info@rumlovefestiwal.com.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany.

§8. ZWROT BILETÓW. ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w niniejszym Regulaminie, uprawnia do jego zwrotu bądź do zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Festiwalu, zmiany jego daty lub miejsca odbycia. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany daty lub miejsca jego odbycia Kupujący będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny w ramach Biletów oferowanych do sprzedaży wskazanych w § 4 punkt 9 lub do zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami punktów poniższych.
 2. Organizator dopuszcza także możliwość zwrotu Biletów w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku podane i udokumentowane przez Kupującego. Akceptacja przez Organizatora zwrotu Biletów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim należy do indywidualnej decyzji Organizatora.
 3. Nie jest dopuszczalny zwrot Biletów i kosztów zakupu Biletów na rzecz osób innych niż Kupujący.
 4. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://rumlovefestiwal.com/. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację na adres e-mail podany przy zakupie Biletów.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Organizatora podany poniżej aktualnych danych do przelewu bankowego oraz Dowodu Zakupu Biletu. Adres e-mail Organizatora do rozpatrywania zwrotów Biletu to: info@rumlovefestiwal.com bądź na adres siedziby Organizatora podanej w niniejszym regulaminie.
 6. Zwroty Biletów na odwołany Festiwal przyjmowane są przez Organizatora w terminie podanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty ogłoszenia na stronie Serwisu wyłącznie na adres podany w ust. 5 powyżej. Organizator zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia wiadomości email z dowodem zakupi Biletu. W przypadku przesłania tych informacji pocztą bądź kurierem liczy się dzień nadania przez Kupującego na adres wskazany w pkt 5 powyżej.
 7. Kupujący otrzymuje zwrot ceny uiszczonej za Bilet. Wszelkie dodatkowe koszty zwrotów jeśli zaistnieją obciążają Kupującego.
 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator wskazuje, że szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej https://rumlovefestiwal.com/pl/polityka-prywatnosci/, a która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę festiwalu Rum Love Festiwal i konieczność zbadania wieku Gości oraz zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Kupujący udostępnia dane osobowe Gościa poprzez wypełnienie formularza.
 2. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej. Zastosowanie znajdują również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej (zwane również Rozporządzeniem UE).
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi: Nazwisko i imiona Użytkownika; Login oraz hasło do Systemu, adres IP; Adres do korespondencji, jeżeli zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę to dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej nr NIP; Adresy elektroniczne Użytkownika.
 4. Administratorem danych jest Organizator tj. spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Jednocześnie Organizator wskazuje, że na podstawie Rozporządzenia UE
  nie jest wymagane osobne uzyskanie osobnej zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji jednego z celów wskazanych w podanym wyżej Rozporządzeniu UE, tj. m.in. jeśli następuje realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
 6. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Kupujący lub Gość ma prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze wykonywanie umowy sprzedaży Biletu może okazać się niemożliwe, a Organizator może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego (Gościa).
 8. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 9. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletu. Brak danych spowoduje anulowanie zamówienia.
 10. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Organizatora przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące albo uprawniające Organizatora do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Kupującego i Gościa mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym czynności związanych z realizacją umów sprzedaży Biletów na rzecz Kupującego lub Gościa.
 12. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych osobowych swoich i Gościa przekazanych Organizatorowi w związku ze sprzedażą Biletów prowadzoną za pośrednictwem Serwisu.
 13. Kupujący może wyrazić zgodę jedynie we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Organizatora także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora co także obejmuje zgoda wyrażona przez Kupującego.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego i Gości w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów.
 15. Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Kupującego i Gościa oraz świadczeniem usług przez Organizatora., (2) opcjonalnie także przekazywanie wyłącznie Kupującemu informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
 16. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jak również w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Serwisie.
 17. W przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisów prawa Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu jest Organizator. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.
 2. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem., a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Biorąc udział w Rum Love Festiwal Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nowy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej rumlovefestiwal.com
 6. Regulamin bądź jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.
 7. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Systemu lub Serwisu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 10. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu.
 11. Niniejszy regulamin stosuje się począwszy od dnia 12.12.2019 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego Rum Love Festiwal, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji wydarzenia. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych festiwalu Rum Love Festiwal i upoważniam realizatora projektu BlackBeard Sp. z o.o. do ich publikacji na stronach internetowych jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Koszulki Rum Love Festiwal
obowiązuje od 01.06.2019 r.
dalej zwany „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia wstępne i definicje.
a. Sklep internetowy Koszulki Rum Love Festiwal, dostępny jest pod adresem internetowym https://rumlovefestiwal.com/pl/koszulki-festiwalowe/ (dalej także „Sklep” bądź „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni,
b. niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,
c. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d. Sprzedawca – spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony,
e. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
f. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
g. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
h. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów oferowanych w Sklepie ze Sprzedawcą.
j. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
k. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
l. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
m. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
n. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
o. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Produktów w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy i dostarczenia Produktu zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
3. Dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wiadomość zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta faktura VAT lub paragon za Produkt przesłana na adres korespondencyjny Klienta.
4. Kontakt ze Sklepem:
a. Adres Sprzedawcy: ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław,
b. Adres e-mail Sprzedawcy: info@rumlovefestiwal.com
c. Numer telefonu Sprzedawcy: 605 118 800
d. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
e. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
9.00-19.00 od poniedziałku do piątku.
§ 2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
4. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.
§ 3. Wymagania techniczne.
1. Korzystanie ze Sklepu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Klient powinien zapewnić co najmniej:
a. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
b. połączenie z globalną siecią Internet,
c. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,
d. aktywne konto poczty elektronicznej (email).
§ 3. Zamawianie towarów.
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://rumlovefestiwal.com/pl/koszulki-festiwalowe/.
2. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.
3. Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor/wzór, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja:
a. Po wybraniu przez Klienta Produktu, Klient powinien kliknąć pole „Do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny na Stronie internetowej Sklepu w pasku u góry strony.
b. Klient może Przejść do koszyka poprzez wybranie pola „Do kasy”, które uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.
c. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, w tym sposób płatności ora metoda wysyłki zamówionego Produktu.
d. Po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie internetowym, Klient będzie posiadać dostęp do: historii zamówień, informację na temat zamówienia aktualnie przetwarzanego (w realizacji), a także możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu (jeśli Klient wyraził na to zgodę).
e. w celu potwierdzenia zamówienia Produktów, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia.
f. kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po zamówieniu.
g. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres Klienta) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), Klient powinien wybrać sposób płatności.
h. Ceny Produktów zamówionych przez Klienta w procesie składania zamówienia i oferowanych przez Sprzedawcę są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.
i. Ceny na stronie Sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
j. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
k. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.
l. Opłaty za zakupione przez Sklep Produkty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji bądź przelewem bankowym.
m. Po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.
n. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis PayPal lub PayU).
o. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Produktu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;
p. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayPal lub PayU), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPal lub PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
q. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
5. Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z prawidłową realizacją zamówienia.
§ 4. Dostępność zamówionych Produktów
1. Sprzedawca wskazuje, ze wszystkie Produktu jakie oferuje w Sklepie są towarami dostępnymi, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Czas realizacji zamówienia Produktów dostępnych w sklepie wynosi do 10 (dziesięć) dni roboczych.
3. W sytuacji braku aktualnej dostępności Produktów w Sklepie, Klient może zamówić Produkt, przy czym czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) tygodni, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem korespondencji e-mail.
4. Przy każdym Produkcie podana jest pełna informacja o dostępnych rozmiarach Produktów.
§ 5. Niemożność zrealizowania zamówienia
1. W sytuacji braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach, w tym o możliwości zrezygnowania z zamówienia.
§ 6. Dostawa i czas realizacji zamówienia.
1. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski.
2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (PayPal bądź PayU), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy (za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU).
3. W razie, gdy zamówiony przez Klienta Produkt jest dostępny w Sklepie a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub w siedzibie Sprzedawcy, dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia i wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega jednak, że czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub innych akcji promocyjnych.
4. Dostarczanie zamówionych Produktów odbywa się przez zewnętrzną, wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską.
5. Formy płatności za zamówiony Produkt:
a. Przelew: szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU lub przelew elektroniczny przy użyciu serwisu PayPal.
b. przelewy tradycyjne na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy nie są obsługiwane.
§ 7. Umowa Sprzedaży. Termin wykonania umowy.
1. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca zobowiązuje się zobowiązuje się do przekazania Produktów Klientowi w terminie do 3 dni roboczych (w przypadku, gdy Produkt jest dostępny w Sklepie) lub do 3 tygodni (w przypadku gdy Produkt nie jest dostępny w magazynie), od poprawnego złożenia zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. W przypadku braku Produktu w Sklepie lub niemożliwości realizacji zamówienia z innej przyczyny, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w rozwiązania.
§ 8. Koszt dostawy.
1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
a. w przypadku dostaw Produktów realizowanych na terenie Polski:
i. kurierem i płatności online – 14,99 PLN brutto;
ii. odbiór w siedzibie Sprzedawcy – 0,00 PLN.
§ 9. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: info@rumlovefestiwal.com bądź korzystając ze Wzoru odstąpienia niżej wskazanego:

Formularz odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BLACKBEARD Sp. z o.o. ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

Data odbioru zakupionych Produktów: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer zamówienia * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

3. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu na trwałym nośniku (pdf).
4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów: i. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta; ii. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
6. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać Produkt(y) samodzielnie, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości Produktów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
10. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Konsumenta na jego koszt bądź za pośrednictwem kuriera na koszt Sprzedawcy. W celu skorzystania z darmowej wysyłki za pośrednictwem kuriera konieczne jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, dostępnego przy każdym zamówieniu.
§ 10. Reklamacje.
1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
2. Każdy zakupiony w Sklepie Produkt może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy.
4. W przypadku reklamacji każdorazowo należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

§ 11. Rezygnacja z zamówienia.
1. Klient może zrezygnować z zamówienia w razie gdy zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dłuższym niż wskazany w niniejszym Regulaminie terminie realizacji zamówienia.
2. Do czasu otrzymania informacji o przekazaniu Produktu do wysyłki, Klient ma prawo anulować zamówienie.
3. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą w drodze elektronicznej na adres: info@rumlovefestiwal.com.
§ 11. Ochrona danych osobowych.
1. Sprzedawca wskazuje, że szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://rumlovefestiwal.com/pl/polityka-prywatnosci/, a która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Do przetwarzania danych osobowych znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej. Zastosowanie znajdują również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej (zwane również Rozporządzeniem UE).
3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi: Nazwisko i imiona Użytkownika; Login oraz hasło do Systemu, adres IP; Adres do korespondencji, jeżeli zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę to dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej nr NIP; Adresy elektroniczne Użytkownika.
4. Administratorem danych jest Sprzedawca tj. spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Umowy Sprzedaży Produktu oraz obsługi procesu odstąpienia i reklamacji. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, że na podstawie Rozporządzenia UE
nie jest wymagane osobne uzyskanie osobnej zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji jednego z celów wskazanych w podanym wyżej Rozporządzeniu UE, tj. m.in. jeśli następuje realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
6. Klient wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą w celu realizacji umowy sprzedaży Produktu.
7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Klient ma prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze wykonywanie umowy sprzedaży Produktu może okazać się niemożliwe, a Sprzedawca może zaprzestać sprzedaży na rzecz Klienta.
8. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
9. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu. Brak danych spowoduje anulowanie zamówienia.
10. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Organizatora przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Produktu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące albo uprawniające Sprzedawcę do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
11. Dane osobowe Klienta mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym czynności związanych z realizacją umów sprzedaży Produktów na rzecz Klienta.
12. Klient ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w związku ze sprzedażą Produktów prowadzoną za pośrednictwem Sklepu.
13. Klient może wyrazić zgodę jedynie we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę co także obejmuje zgoda wyrażona przez Klienta.
14. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów sprzedaży Produktów.
15. Klient, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta oraz świadczeniem usług przez Sprzedawcę., (2) opcjonalnie także przekazywanie wyłącznie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
16. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jak również w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Sklepie.
17. W przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisów prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania.
§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nowy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
3. Regulamin bądź jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Sklepie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.