Regulamin

Rum Love Festiwal > Regulamin

REGULAMIN

UCZESTNICTWA ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU NA RUM LOVE FESTIWAL
ODBYWAJĄCY SIĘ WE WROCŁAWIU W DNIACH 7-8 CZERWCA 2019 r.

obowiązujący od 31 stycznia 2019 r.

§1. DEFINICJE

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne  znaczenie:

 1. Organizator – spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony, będąca organizatorem wydarzenia i prowadząca dystrybucję Biletów wstępu na Rum Love Festiwal za pośrednictwem Serwisu,
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną https://rumlovefestiwal.com/
 3. System – należący do Organizatora elektroniczny system sprzedaży Biletów na Rum Love Festiwal realizowany przez Organizatora, umożliwiający rezerwację, zamawianie, sprzedaż i odbiór biletów.
 4. Rum Love Festiwal/Festiwal – odbywające się w dniach 7-8 czerwca 2019 r. wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji
  i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli producentów, tradycji rumu i kultury ich państw.
 5. Bilet – potwierdzenie zawarcia umowy przez Kupującego z Organizatorem na podstawie której Kupujący nabywa prawo do udziału w Rum Love Festiwal organizowanym przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Bilet wydrukowany przez Kupującego we własnym zakresie wyposażony jest w niepowtarzalny kod kreskowy.
 6. Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu Rum Love Festiwal, i która nie może być zdjęta do końca uczestniczenia w Rum Love Festiwal pod rygorem odmowy wstępu oraz degustacji,
 7. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany dla Gościa jednorazowo przy wejściu na Festiwal i przy kontroli Biletów.
 8. Żeton – oficjalny środek płatniczy Festiwalu wydawany przez Organizatora, przy czym 1 żeton stanowi równowartość 5 PLN,
 9. Dowód Zakupu – Bilet lub opaska na nadgarstek potwierdzająca zakup Biletu i prawo do uczestniczenia w Rum Love Festiwal,
 10. Kwota należności – jest to całkowita kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Kupującego,
 11. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Rum Love Festiwal, tj. teren Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1,51-618 Wrocław,
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 13. Gość – osoba fizyczna pełnoletnia legitymująca się Biletem wymienianym na opaskę przy wejściu na teren festiwalu.
 14. Nabywca/Kupujący – każdy Użytkownik, która korzysta z Serwisu i nabywa Bilet na Rum Love Festiwal realizowany przez Organizatora zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,
 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 1. Master Class – dedykowane warsztaty i wykłady tematyczne dla Gości Festiwalu przedstawiające m.in. tradycję produkcji rumu oraz kultury i dziedzictwa poszczególnych państw. Goście Festiwalu Gości Festiwalu na poszczególne Master Class.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów przez Serwis oraz podstawowych zasad uczestnictwa w Rum Love Festiwal.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący korzystający z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz postanowienia Polityki Prywatności. Kupujący nie będący Gościem jest obowiązany zapoznać Gości z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności za Bilet na rachunku bankowym Organizatora i dostarczenia Biletu drogą elektroniczną.
 6. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz faktura VAT lub paragon za Bilet przesłana na adres korespondencyjny Użytkownika.
 7. Zgodnie z art. 15 i art. 46 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z dnia 2007r. nr 70, poz.473) Osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18 alkohol nie będzie sprzedawany.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania z Serwisu;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznego nabycia Biletów dostępnych w ramach Serwisu;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu;
  5. zasady uczestnictwa w festiwalu Rum Love Festiwal.
 9. W celu korzystania z Serwisu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 10. Korzystanie z Systemu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Użytkownik powinien zapewnić co najmniej:
  1. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenie z globalną siecią Internet,
  3. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,
 11. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Biletów z Serwisu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
 12. Każdy Bilet posiada niepowtarzalny kod kreskowy QR. Skaner na bramce Obiektu przy wejściu na Rum Love Festiwal może zczytać dany Bilet tylko jeden raz.
 13. Zakazuje się przerabiana i kopiowania Biletów.
 14. Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na Obiekt zostanie wpuszczona tylko pierwsza osoba posiadająca Bilet o danym kodzie kreskowym.
 15. Wykorzystując Bilet Kupujący/Użytkownik/Gość akceptuje regulamin Obiektu oraz zasady obowiązujące na Obiekcie, gdzie odbywa się Rum Love Festiwal, na który zakupił Bilet.
 16. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa Festiwalu, w trakcie jego trwania Organizator lub osoby upoważnione przez Organizatora są uprawnione do badania Gości Festiwalu alkomatem szczególnie w przypadkach powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu trzeźwości danej osoby.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania Serwisu jest rejestracja w jego ramach w momencie chęci dokonania zakupu Biletu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia na Bilet wstępu na Rum Love Festiwal.
 3. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego lub Gościa Organizator wymaga podania numeru PESEL. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 5. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się w Serwisie i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących lub Gości oraz dla Organizatora;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż Biletów prowadzi Organizator.
 2. Warunkiem zakupu Biletu jest rejestracja w Serwisie.
 3. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu:
 • należy wejść w Serwisie na zakładkę „Bilety”, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość wyboru Biletów spośród trzech kategorii cenowych,
 • należy wprowadzić dane zgodnie z formularzem danych osobowych;
 • należy zapoznać się z Regulaminem, polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Biletu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;
 • w celu potwierdzenia zamówienia Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po zamówieniu.
 1. Ceny Biletów oferowanych przez Organizatora są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.
 2. Opłaty za zakupione przez Serwis Bilety można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji bądź przelewem bankowym.
 3. Po dokonaniu płatności Kupujący winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego.
 4. Osoba, która dokonała zakupu Biletu po zaksięgowaniu wpłaty i potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Organizatora drukuje Bilet z indywidualnym kodem kreskowym QR, który będzie upoważniał do wejścia na Rum Love Festiwal lub okazuje go na wejściu na teren Rum Love Festiwal na urządzeniu mobilnym. W przypadku zakupu większej ilości Biletów, każdy Bilet musi być wydrukowany oddzielnie.
 5. Organizator nie drukuje Biletów.
 6. W sprzedaży są trzy rodzaje biletów:
 • Bilet jednodniowy w cenie 80zł
 • Bilet dwudniowy w cenie 120zl.
 • Bilety VIP w cenie 500zł – każdy z biletów VIP który uprawnia do bezpłatnego wstępu na 3 (trzy) wybrane Master Classy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów.
 2. Bilety na Rum Love Festiwal dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej i są możliwe do nabycia za pośrednictwem Serwisu. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona.
 3. Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego.
 4. Do zakupu biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska i numeru PESEL (wymóg wieku).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie wraz z zaksięgowaniem płatności za Bilet na rachunku bankowym Organizatora i dostarczenia Biletu drogą elektroniczną.
 6. Opaski pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Gościa w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.
 7. Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Gościa.
 8. Przy zakupie Biletów przez Serwis, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 9. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 10. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 4. ust. 10. Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl (www.payu.pl/kontakt), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 61 630 60 05.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 12. W przypadku zakupu Biletu przez Serwis faktura VAT lub paragon zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zakupu Biletu. Wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisu. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi paragon bądź faktura VAT w przypadku zakupu Biletu a w przypadku zakupu e-Biletu faktura VAT lub paragon przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.
 13. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 14. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z numerem NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.
 15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.
 16. Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się 08.06.2019 (sobota), o godzinie 23:59.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Serwis w każdej chwili, w przypadku wyczerpania ilości dostępnych Biletów, bądź bez podawania przyczyn.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 19. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
 20. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5. UCZESTNICTWO W RUM LOVE FESTIWAL ORAZ ZASADY DEGUSTACJI

 1. W Rum Love Festiwal uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 2. Wstęp na Festiwal, możliwy jest na podstawie okazanego Biletu elektronicznego wyposażonego w niepowtarzalny kod kreskowy.
 3. Ostatnie wejście na Festiwal jest 30 minut przed zamknięciem Festiwalu każdego dnia.
 4. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Rum Love Festiwal. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
 5. Opaska, Kieliszek Degustacyjny i Żetony uprawniają do degustacji rumu udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.
 6. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik rumu zostanie wydany za odrębne żetony, dostępne w sprzedaży na miejscu w czasie Rum Love Festiwal.
 7. Organizatorzy Festiwalu popierają odpowiedzialne spożywanie alkoholu i doradzają Uczestnikom, aby cieszyli się klimatem wydarzenia oraz konsumowali alkohol z umiarem.
 8. Zachęcamy, aby Goście jedli przed i w czasie wydarzenia.
 9. Rekomendujemy, aby goście pili dużo wody pomiędzy kolejnymi degustacjami alkoholu oraz robili regularne przerwy w trakcie degustacji.
 10. Festiwal jest wydarzeniem poświęconym degustowaniu trunków, a spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach podczas Festiwalu nie będzie tolerowane.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren, na którym odbywa się Festiwal własnego alkoholu, napojów, jedzenia, środków odurzających, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie, na którym odbywa się
 12. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal wszystkich Uczestników obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla osób palących;
 • spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
 • prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • używania otwartego ognia;
 • 
posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami 
palnymi, również typu turystycznego;
 • zakłócania porządku.
 1. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu w czasie jego trwania obowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Uczestnik Festiwalu pomimo wydawanych poleceń przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione zakłóca porządek Festiwalu, Organizator ma prawo takiego Uczestnika wyprowadzić z terenu, na którym odbywa się Festiwal, bez prawa do zwrotu opłaty za Bilet.
 2. Zapisy Gości na poszczególne Master Classy odbywać się będą za pośrednictwem e-maila.
 3. Każdy Gość ma prawo do zapisu na wybrane Master Classy, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 9 pkt 3) niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, że niektóre z Master Classów mogą być dodatkowo płatne.

§6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW.

 1. Organizator jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@rumlovefestiwal.com; Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Biletu wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) na adres siedziby Organizatora.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
 • Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu
 • Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

§7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora., bądź w drodze elektronicznej na adres info@rumlovefestiwal.com.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany.

§8. ZWROT BILETÓW. ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w niniejszym Regulaminie, uprawnia do jego zwrotu bądź do zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Festiwalu, zmiany jego daty lub miejsca odbycia. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany daty lub miejsca jego odbycia Kupujący będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny w ramach Biletów oferowanych do sprzedaży wskazanych w § 4 punkt 9 lub do zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami punktów poniższych.
 2. Organizator dopuszcza także możliwość zwrotu Biletów w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku podane i udokumentowane przez Kupującego. Akceptacja przez Organizatora zwrotu Biletów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim należy do indywidualnej decyzji Organizatora.
 3. Nie jest dopuszczalny zwrot Biletów i kosztów zakupu Biletów na rzecz osób innych niż Kupujący.
 4. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://rumlovefestiwal.com/. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację na adres e-mail podany przy zakupie Biletów.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Organizatora podany poniżej aktualnych danych do przelewu bankowego oraz Dowodu Zakupu Biletu. Adres e-mail Organizatora do rozpatrywania zwrotów Biletu to: info@rumlovefestiwal.com bądź na adres siedziby Organizatora podanej w niniejszym regulaminie.
 6. Zwroty Biletów na odwołany Festiwal przyjmowane są przez Organizatora w terminie podanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty ogłoszenia na stronie Serwisu wyłącznie na adres podany w ust. 5 powyżej. Organizator zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia wiadomości email z dowodem zakupi Biletu. W przypadku przesłania tych informacji pocztą bądź kurierem liczy się dzień nadania przez Kupującego na adres wskazany w pkt 5 powyżej.
 7. Kupujący otrzymuje zwrot ceny uiszczonej za Bilet. Wszelkie dodatkowe koszty zwrotów jeśli zaistnieją obciążają Kupującego.
 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator wskazuje, że szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej https://rumlovefestiwal.com/pl/polityka-prywatnosci/, a która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę festiwalu Rum Love Festiwal i konieczność zbadania wieku Gości oraz zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Kupujący udostępnia dane osobowe Gościa poprzez wypełnienie formularza.
 2. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej. Zastosowanie znajdują również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej (zwane również Rozporządzeniem UE).
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi: Nazwisko i imiona Użytkownika; Login oraz hasło do Systemu, adres IP; Adres do korespondencji, jeżeli zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę to dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej nr NIP; Adresy elektroniczne Użytkownika.
 4. Administratorem danych jest Organizator tj. spółka pod firmą: BLACKBEARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 57, 53-601 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000758768, REGON: 381549110, NIP: 8971860270, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Jednocześnie Organizator wskazuje, że na podstawie Rozporządzenia UE
  nie jest wymagane osobne uzyskanie osobnej zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji jednego z celów wskazanych w podanym wyżej Rozporządzeniu UE, tj. m.in. jeśli następuje realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
 6. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Kupujący lub Gość ma prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze wykonywanie umowy sprzedaży Biletu może okazać się niemożliwe, a Organizator może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego (Gościa).
 8. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 9. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletu. Brak danych spowoduje anulowanie zamówienia.
 10. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Organizatora przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące albo uprawniające Organizatora do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Kupującego i Gościa mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym czynności związanych z realizacją umów sprzedaży Biletów na rzecz Kupującego lub Gościa.
 12. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych osobowych swoich i Gościa przekazanych Organizatorowi w związku ze sprzedażą Biletów prowadzoną za pośrednictwem Serwisu.
 13. Kupujący może wyrazić zgodę jedynie we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Organizatora także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora co także obejmuje zgoda wyrażona przez Kupującego.
 14. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego i Gości w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów.
 15. Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Kupującego i Gościa oraz świadczeniem usług przez Organizatora., (2) opcjonalnie także przekazywanie wyłącznie Kupującemu informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
 16. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jak również w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym Serwisie.
 17. W przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisów prawa Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu jest Organizator. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.
 2. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem., a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Biorąc udział w Rum Love Festiwal Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nowy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej rumlovefestiwal.com
 6. Regulamin bądź jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.
 7. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Systemu lub Serwisu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 10. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu.

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego Rum Love Festiwal, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji wydarzenia. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych festiwalu Rum Love Festiwal i upoważniam realizatora projektu Stargast Sp. z o.o. do ich publikacji na stronach internetowych jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.

 

BlackBeard