REGULAMIN WYDARZENIA RUM LOVE FESTIWAL

Rum Love Festiwal > REGULAMIN WYDARZENIA RUM LOVE FESTIWAL

REGULAMIN WYDARZENIA RUM LOVE FESTIWAL

obowiązujący od 01.02.2023 r.

Postanowienia wstępne i definicje.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu Rum Love Festiwal organizowanym przez BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław.

 1. Organizator– spółka BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758768, NIP: 8971860270, REGON: 38154911, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł, tel.:+48 605 118 800, e-mail: info@rumlovefestiwal.com.

 2. Rum Love Festiwal– organizowane przez Organizatora wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli producentów, tradycji rumu i kultury ich państw.

 3. Gość – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz dokonała zakupu Biletu,

 4. Salon BlackBeard – lokal znajdujący się przy ul. Tęczowej 57 we Wrocławiu, w którym osoba zainteresowana Rum Love Festiwal może nabyć Bilet,

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://rumlovefestiwal.com, w którym osoba zainteresowana może nabyć Bilet,

 6. Bilet – bilet wstępu upoważniający do wstępu na wydarzenie Rum Love Festiwal,

 7. Master Class – dedykowane warsztaty i wykłady tematyczne dla gości Rum Love Festiwal przedstawiające m.in. tradycję produkcji rumu oraz kultury i dziedzictwa poszczególnych państw.

 8. Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu Rum Love Festiwal, i która nie może być zdjęta do końca uczestniczenia w Rum Love Festiwal pod rygorem odmowy wstępu oraz degustacji,

 9. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany dla Gościa jednorazowo przy wejściu na Festiwal
  i przy kontroli Biletów,

 10. Żeton – oficjalny środek płatniczy Rum Love Festiwalu wydawany przez Organizatora, przy czym 3 różne żetony o nominałach: 5 PLN, 10 PLN, 20 PLN.

 11. Regulamin– niniejszy regulamin,

 12. Regulamin Sklepu – regulamin Sklepu internetowego za pośrednictwem którego osoba zainteresowana może dokonać zakupu Biletu opublikowany pod adresem: https://rumlovefestiwal.com/regulamin-sklepu-rum-love-festiwal

 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia na Bilet.

§ 1 WSTĘP NA RUM LOVE FESTIWAL

 1. Bilety można zakupić w siedzibie Organizatora, przy wejściu na wydarzenie Rum Love Festiwal, za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, bądź u innych autoryzowanych portali oferujących bilety na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Informacja o autoryzowanych pośrednikach może być dostępna na stronie Sklepu internetowego.

 2. Wstęp na Rum Love Festiwal możliwy jest na podstawie okazanego Biletu elektronicznego wyposażonego w niepowtarzalny kod QR.

 3. W Rum Love Festiwal uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe. W przypadku wątpliwości co do wieku Gościa, Organizator zastrzega sobie prawo do okazania dowodu tożsamości wskazującego na wiek Gościa. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Rum Love Festiwal. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Gościa lub osoby starającej się o status Gościa.

 4. Ostatnie wejście na Rum Love Festiwal możliwe jest 30 minut przed zamknięciem Festiwalu każdego dnia.

 5. Przy wejściu na Rum Love Festiwal każdy z Gości otrzymuje: materiały i żetony degustacyjne w ilości zgodnej z zakupionym rodzajem Biletu.

 6. W celu degustacji rumu Gość powinien dokonać zakupu Żetonów, które może wymieniać na alkohol lub jedzenie oferowane przez wystawców. Zakup Żetonów będzie odbywał się na terenie Rum Love Festiwal, w miejscu widocznym przy wejściu na wydarzenie.

 7. Gości obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren Rum Love Festiwal:

  1. wszelkiego rodzaju broni, w tym niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi

  2. własnego alkoholu, napojów i artykułów spożywczych,

  3. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

  4. środków odurzających i substancji psychotropowych

  5. środków trujących i promieniotwórczych

  6. płynów łatwopalnych

  7. innych przedmiotów, które mogą powodować zagrożenie dla innych Gości,

 8. Gościom zakazuje się wprowadzania na teren Rum Love Festiwal zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.

§ 2 UCZESTNICTWO W RUM LOVE FESTIWAL ORAZ ZASADY DEGUSTACJI

 1. Opaska, Kieliszek Degustacyjny i Żetony uprawniają do degustacji rumu oraz zakupu jedzenia udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.

 2. Wystawca zgodnie z porozumieniem wspólnym między Organizatorem a Wystawcą decyduje o możliwości degustacji wybranych produktów na stoisku bezpłatnie. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik rumu zostanie wydany za odrębne żetony, dostępne w sprzedaży na miejscu w czasie Rum Love Festiwal.

 3. Organizator Festiwalu popiera odpowiedzialne spożywanie alkoholu i doradza Gościom, aby cieszyli się klimatem wydarzenia oraz konsumowali alkohol z umiarem.

 4. Zachęcamy, aby Goście jedli przed i w czasie Rum Love Festiwal.

 5. Rekomendujemy, aby Goście pili dużo wody pomiędzy kolejnymi degustacjami alkoholu oraz robili regularne przerwy w trakcie degustacji.

 6. Rum Love Festiwal jest wydarzeniem poświęconym degustowaniu trunków, a spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach podczas Rum Love Festiwal nie będzie tolerowane.

 7. Na terenie, na którym odbywa się Rum Love Festiwal wszystkich Gości obowiązuje zakaz:

 1. palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla osób palących;

 2. spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;

 3. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

 4. używania otwartego ognia;

 5. posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, również typu turystycznego;

 6. zakłócania porządku.

 1. Wszyscy Goście w czasie trwania Rum Love Festiwal obowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Goście Rum Love Festiwalu pomimo wydawanych poleceń przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione zakłóca porządek Rum Love Festiwalu, Organizator ma prawo takiego Gościa wyprowadzić z terenu, na którym odbywa się Rum Love Festiwal, bez prawa do zwrotu opłaty za Bilet.

 2. Zapisy Gości na poszczególne Master Classy odbywać się będą za pośrednictwem e-maila: masterclass@rumlovefestiwal.com

 3. Każdy Gość ma prawo do zapisu na wybrane Master Classy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 4. Organizator zastrzega, że niektóre z Master Classów mogą być dodatkowo płatne.

 5. Opaski pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Gościa w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.

 6. Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Gościa.

 7. Każdy Gość w ramach swojego Biletu otrzymuje tylko jedną Opaskę. Opaska otrzymana przy wejściu na Rum Love Festiwal nie może być zdjęta przez Gościa ani nikomu przekazana.

 8. Osoby bez Opaski będą wypraszane przez Organizatora i usuwane z Rum Love Festiwal.

 9. Goście dokonując zakupu Biletu i wchodzący na teren Rum Love Festiwal wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalenie, wykorzystanie, powielanie i publikowanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego Rum Love Festiwal, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji wydarzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem Gościa w materiałach promocyjnych festiwalu Rum Love Festiwal i upoważnia Organizatora do ich publikacji na stronach internetowych jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.

 10. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Rum Love Festiwal Gościom przysługuje prawo zwrotu Biletów lub ich wymianę na nowy Bilet uprawniający do wstępu na nowy termin na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie Sklepu.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spory powstałe pomiędzy BlackBeard a Gościem, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

  2. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdzie prawo polskie.

  3. Regulamin bądź jego zmiana wchodzą w życie po 14-stu dniach od ogłoszenia. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Goście zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej rumlovefestiwal.com, w Salonie BlackBeard oraz wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  4. Goście odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu podczas Rum Love Festiwal. W szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ich działaniami w trakcie Rum Love Festiwal, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, szkody na mieniu lub osobie.

  5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia Gościa z Rum Love Festiwal, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Gościa obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.

  6. Niniejszy regulamin stosuje się począwszy od dnia 01.02.2023.